Podmínky konání akcí

Zveřejněno 18. 5. 2021

AKTUALIZACE DLE STANOVISKA ČESKÉ UNIE SPORTU

Organizovaný sport (amatérský) je umožněn v počtu max. 30 osob (příprava) na venkovních sportovištích, resp. max. 10 osob (rozdělených do dvojic) na vnitřních sportovištích. Zásadní limitací pro konání sportovní činnosti jsou opatření týkající se testování osob účastnících se sportovní činnosti, a to buď v souladu s čl. I odst. 15 písm. e) nebo čl. 18 MO služby. Pořádání utkání, závodů a soutěží je pak dle mého názoru umožněno buď na základě zvláštního povolení MZČR (viz čl. 15 písm. d) MO služby), kterým budou stanoveny vlastní podmínky pro konání takové konkrétní akce/soutěže, nebo obecně dle čl. 15 MO služby, kdy je však třeba dodržet stanovené podmínky (počet osob – 10 uvnitř/50 venku, testování dle čl. I odst. 18 MO služby a režim dle příslušného ustanovení mimořádného opatření MZČR upravujícího podmínky používání ochrany dýchacích cest).

Samotné konání sportovních soutěží a sportovních utkání (profesionálních i amatérských) je možné buď na zákldě Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje hygienicko-epidemiologické podmínky pro jejich konání (o povolení se doporučuje žádat prostřednictvím Národní sportovní agentury), nebo dle obecných podmínek stanovených čl. I odst. 15 MO služby.

Celé znění Výkladového stanoviska ČUS a znění Mimořádného opatření ze dne 14. 5. 2021 č. j. MZDR 14601/2021-12/MIN/KAN. Apelujeme na pořadatele zkoušek a závodů ve vnitřních prostorách i venku, aby dodržovali hygienicko-epidemiologické podmínky pro jejich konání. Není v zájmu Výkonného výboru KAČR kontrolovat dodržování takových podmínek v rámci konání zkoušek a závodů, naopak je v našem zájmu vycházet vstříc pořadatelům a umožňovat delegaci rozhodčích na tyto zkoušky a závody. Výkonný výbor respektuje individuální povolení a stanoviska orgánů státní správy, která pořadatelé obdrželi k jimi pořádaným zkouškám a závodům.


17. 5. 2021

Dle stanoviska ČKS zatím konání zkoušek a závodů ve vnitřních prostorách není možné. V současné době mohou venku hromadně sportovat všichni amatérští sportovci, kteří jsou organizováni ve sportovních svazech. Musí být ale splněny následující podmínky:

  • maximálně 30 osob na sportovišti a zároveň limit 1 sportovec na 15 m2 plochy sportoviště,
  • sportovci musí před sportováním podstoupit PCR test (max. 7 dnů před), nebo antigenní test (max. 72 hodin před), lze doložit i potvrzením o testování u zaměstnavatele, nebo mít potvrzení o prodělané nemoci nebo mít vystavený certifikát od Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování; v případě testování dětí může zákonný zástupce čestným prohlášením doložit, že dítě bylo negativně testováno ve škole; případně lze využít samotestování na místě; podmínku testování nemusí splňovat děti do 6 let,
  • organizátor amatérské sportovní přípravy musí uchovat kontaktní údaje účastníka (ideálně telefonní číslo) po dobu 30 dnů pro účely trasování při případné nákaze,
  • testy pro závodníky si musí pořadatelé zajistit sami, nebo musí informovat nahlášené týmy, ať si donesou test vlastní a testují se na místě.

V případě, že obdržíme návazné stanovisko z ČKS a/nebo České unie sportu, vás budeme dále informovat.

Nabídka

Generální partner

Brit

Partneři

Renault
HCV
Zero DC
MushGO
Gasso
Hainz
ZACKL SPORT

Klub agility České republiky

Hlavní nabídka