Řád rozhodčích

Řád rozhodčích - ke stažení v pdf

Platný od 1. 1. 2017

Řád rozhodčích

1 Úvod

Tento řád stanovuje podmínky získání a udržení licence rozhodčí/ho Klubu agility České republiky a činnost a působení rozhodčích agility.

2 Rozdělení rozhodčích agility KA ČR

rozhodčí třetí třídy (dále jen R3), rozhodčí národní (dále jen R2), rozhodčí mezinárodní (dále jen R1).

2.1 Rozhodčí třetí třídy (R3)

R3 rozhodčí agility jsou rozhodčími s oprávněním posuzovat všechny závody agility na území České republiky, s výjimkou závodů C.A.C.Ag a C.A.C.I.Ag, kvalifikačních závodů a mistrovských soutěží.

2.2 Národní rozhodčí agility (R2)

Národní rozhodčí agility jsou oprávněni posuzovat závody agility v rámci celé České republiky mimo soutěží C.A.C.I.Ag.

2.3 Mezinárodní rozhodčí agility (R1)

Mezinárodní rozhodčí agility jsou oprávněni posuzovat jakýkoliv závod agility v České republice i v zahraničí za dodržení všech pravidel pro posuzování v zahraničí.

3 Komise rozhodčích

Základním úkolem komise je koordinovat činnost rozhodčích KA ČR a zajišťovat jejich odbornou způsobilost a odborný růst. Komisi rozhodčích jmenuje výbor KA ČR a je složena z rozhodčích R1 a zástupce ČR v komisi pro agility při FCI. Práce v komisi rozhodčích je pro rozhodčího R1 povinná. Komise rozhodčích volí ze svých řad předsedu.

Komise zajišťuje semináře a školení rozhodčích, testy adeptů na rozhodčí, prověřování způsobilosti rozhodčích a vede veškerou agendu s tím související. Spolupracuje s výborem KA ČR při řešení sporů týkajících se činnosti rozhodčích, může přijímat a zpracovávat podněty ke zlepšení práce rozhodčích, sjednocuje činnost rozhodčích.

4 Licence rozhodčí/ho

Licence je udělena rozhodčí/mu rozhodnutím výboru KA ČR po splnění daných podmínek.

4.1 Podmínky získání licence R3 rozhodčí/ho

minimální věk 21 roků, členství v KA ČR a to minimálně tři roky nepřetržitě, občan/ka České republiky, bezúhonnost, dostatečná sportovní zdatnost, odpovídající zdravotní i psychická způsobilost, absolvování soutěže agility kategorie A2 minimálně 5x s hodnocením V, úspěšné absolvování vstupního testu adeptů na rozhodčí, účast na úvodním školení adeptů na rozhodčí, hospitace na minimálně 10 závodních dnech závodů agility v České republice minimálně u pěti různých národních nebo mezinárodních rozhodčích s doporučujícím hodnocením, úspěšné absolvování závěrečných zkoušek, účast na seminářích rozhodčích, které byly v době přípravy adepta nebo akceptovatelně omluvená neúčast, znalost normativů KA ČR, znalost problematiky posuzování agility, znalost základů zdravovědy psa, orientace v organizační struktuře kynologie v České republice, osvědčení komise rozhodčích o splnění podmínek pro získání licence R3.

4.2 Podmínky získání licence R2 rozhodčí/ho

minimálně 1 rok činnosti jako R3 rozhodčí, posouzení minimálně 10 závodních dnů s účastí minimálně 60 týmů alespoň u 5 závodních dnů, účast na seminářích rozhodčích, které byly v době platnosti jeho R3 licence nebo akceptovatelně omluvená neúčast, znalost normativů KA ČR, znalost problematiky posuzování agility, znalost základů zdravovědy psa, orientace v organizační struktuře kynologie v České republice, členství v KA ČR osvědčení komise rozhodčích o splnění podmínek pro získání licence R2.

4.3 Podmínky získání licence R1 rozhodčí/ho

posouzení minimálně 30 závodních dnů jako rozhodčí R2, s účastí minimálně 60 týmů alespoň u 10 závodních dnů, minimálně dvouletá souvislá činnost jako R2 rozhodčí, účast na seminářích rozhodčích, které byly v době platnosti jeho R2 licence, nebo akceptovatelně omluvená neúčast, znalost mezinárodního řádu agility FCI a mezinárodní rukověti rozhodčího, přehled o relevantních právních předpisech, vyhláškách a dohodách, znalost alespoň jednoho komunikačního jazyka FCI (angličtina, němčina, francouzština nebo španělština) na dostatečné úrovni pro posuzování v zahraničí, znalost normativů KA ČR, znalost problematiky posuzování agility, znalost základů zdravovědy psa, orientace v organizační struktuře kynologie v České republice, členství v KA ČR osvědčení komise rozhodčích o splnění podmínek pro získání licence R1.

4.4 Odebrání licence rozhodčí/ho

O odebrání licence rozhodčí/ho agility rozhodne výbor KA ČR na základě doporučení komise rozhodčích nebo po ukončení členství rozhodčí/ho v KA ČR.

5 Příprava adeptů na rozhodčí

5.1 Školení adeptů na rozhodčí

Školení adeptů na rozhodčí organizuje komise rozhodčích po dohodě s výborem KA ČR. Organizátor v průběhu školení uspořádá minimálně jednu konzultaci adeptů, kde je seznámí s rozsahem otázek pro závěrečné testy a průběhem závěrečných zkoušek. Školení je pro adepty na rozhodčí povinné.

5.2 Hospitace:

Hospitace adepta na rozhodčí/ho probíhá na závodech agility po dohodě s pořadatelem závodu a delegovaným/ou rozhodčí/m. Hospitace má adeptu na rozhodčí/ho sloužit k získání potřebných znalostí a dovedností. Pořadatel ani delegovaná/ý rozhodčí nemají povinnost hospitaci umožnit, ale KA ČR spoléhá na jejich porozumění a dobrou vůli.

Pravidla hospitace:

adept na rozhodčí/ho delegované/mu rozhodčí/mu předem předloží přípravu a nechá si ji schválit, rozsah a forma přípravy je stanovena samostatným normativem, adept na rozhodčí/ho může po dohodě s delegovaným/ou rozhodčí/m může samostatně posuzovat jakoukoli soutěž, delegovaný/á rozhodčí je přesto stále odpovědná/ý za průběh soutěží a kvalitu posuzování, musí ji stále sledovat a má pravomoc kdykoliv rozhodnutí adepta na rozhodčí/ho opravit, po skončení hospitace má delegovaná/ý rozhodčí povinnost vyplnit hospitační list, který adept na rozhodčí/ho předloží (formulář je přílohou tohoto řádu), hospitační list odešle adept na rozhodčí/ho do jednoho týdne pověřenému členu komise rozhodčích.

5.3 Závěrečné zkoušky adeptů na rozhodčí

Závěrečné zkoušky organizuje komise rozhodčích ve spolupráci s výborem KA ČR. Zkušební komise je složena ze zástupců komise rozhodčích, zástupců výboru KA ČR a zástupce KRK. Zkoušky sestávají z teoretické a praktické části.

6 Činnost rozhodčí/ho agility

6.1 Vystupování rozhodčí/ho agility

Rozhodčí je vždy povinen/na vystupovat tak, aby to odpovídalo důstojnosti soutěže i vážnosti a důležitosti osoby rozhodčí/ho. Musí si být vědom/a toho, že právě on/ona je osobou odpovědnou za úroveň soutěží a garantem regulérnosti celého závodu. Je nepřípustné, aby se delegovaný/á rozhodčí v době soutěže věnoval/a činnosti, která by mohla narušit regulérnost či průběh závodu. Rozhodčí může posuzovat pouze takové závody, na které byl/a delegován/a.

6.2 Delegace rozhodčích agility

Rozhodčí pro závody agility pořádané na území České republiky jsou delegováni výborem KA ČR.

6.3 Posuzování

Před začátkem soutěží agility je rozhodčí povinen/na posoudit regulérnost závodu jako celku, posoudit regulérnost terénu, prostředí, překážek atd. Dále je povinností rozhodčí/ho poučit pomocníky rozhodčí/ho. Rozhodčí může předat pomocníkům nákres parkuru pro jeho postavení, případně může jeho stavbu řídit sám/sama. Po jeho postavení a překontrolování musí rozhodčí přeměřit délku tratě a oznámit základní parametry. O parametrech a způsobu stanovení standardního a maximálního času je rozhodčí povinen/na informovat pořadatele i závodníky. V průběhu posuzování by měl/a rozhodčí přistupovat ke každému týmu shodně a posuzovat všechny stejně přísně. Všechna rozhodnutí rozhodčí/ho na závodu, na který byl delegován/a, jsou nenapadnutelná. Jen a pouze rozhodčí má právo své rozhodnutí opravit. Rozhodčí má právo překontrolovat výsledkové listiny.

7 Školení rozhodčích

Komise rozhodčích KA ČR může rozhodnout o svolání povinného školení rozhodčích, pokud to bude situace vyžadovat. Neúčast rozhodčí/ho na takovém školení je považována za vážný přestupek, pokud není akceptovatelně omluvená.

8 Seznam rozhodčích

Výbor KA ČR má povinnost průběžně zveřejňovat aktualizovaný seznam rozhodčích. V tomto seznamu bude zveřejňován kromě jmen a příjmení rozhodčích také kontakt na ně, charakteristicky e-mailová adresa a telefonní číslo a dále obec, ve které rozhodčí bydlí.

9 Platnost

Tento Řád rozhodčích schválil výbor KA ČR dne 20.12.2016 a vstoupil v platnost dne 1.1.2017. Tento Řád rozhodčích kompletně nahrazuje předchozí.

Nabídka

Generální partner

Brit

Partneři

Renault
HCV
Zero DC
MushGO
Gasso
Hainz

Klub agility České republiky

Hlavní nabídka