Řád rozhodčích

Řád rozhodčích - ke stažení v pdf

Platný od 01.11.2020

Řád rozhodčích

Klub agility České republiky, z. s.

1. Úvod

Tento řád stanovuje podmínky získání a udržení licence rozhodčího Klubu agility České republiky (dále jen KAČR) a činnost a působení rozhodčích agility.

2. Rozdělení rozhodčích agility KAČR

 • národní rozhodčí (dále jen R2),

 • mezinárodní rozhodčí (dále jen R1).

2.1. Národní rozhodčí (R2)

Národní rozhodčí agility jsou oprávněni posuzovat závody agility v rámci celé České republiky mimo soutěží C.A.C.I.Ag.

2.2. Mezinárodní rozhodčí agility (R1)

Mezinárodní rozhodčí agility jsou oprávněni posuzovat jakýkoliv závod agility v České republice i v zahraničí za dodržení všech pravidel pro posuzování v zahraničí.

3. Komise rozhodčích

Základním úkolem komise je koordinovat činnost rozhodčích KAČR a zajišťovat jejich odbornou způsobilost a odborný růst. Komisi rozhodčích jmenuje Výkonný výbor KAČR a je složena z rozhodčích R1 a zástupce ČR v komisi pro agility při FCI. Práce v Komisi rozhodčích je pro rozhodčího R1 povinná. Komise rozhodčích volí ze svých řad předsedu.

Komise zajišťuje semináře a školení rozhodčích, testy adeptů na rozhodčí, prověřování způsobilosti rozhodčích a vede veškerou agendu s tím související. Spolupracuje s Výkonným výborem KAČR při řešení sporů týkajících se činnosti rozhodčích, může přijímat a zpracovávat podněty ke zlepšení práce rozhodčích, sjednocuje činnost rozhodčích.

4. Licence rozhodčího

Licence je udělena rozhodčímu rozhodnutím Výkonného výboru KAČR po splnění daných podmínek.

4.1. Podmínky získání licence R2 rozhodčího

 • minimální věk 21 let,

 • členství v KAČR, a to minimálně tři roky nepřetržitě,

  • trvalé bydliště na území České republiky nebo české občanství,

  • trestní bezúhonnost,

  • dostatečná sportovní zdatnost,

  • odpovídající zdravotní i psychická způsobilost,

  • absolvování soutěže agility kategorie A2 minimálně 5x s hodnocením výborně,

  • účast na úvodním školení adeptů na rozhodčí,

  • úspěšné absolvování vstupního testu adeptů na rozhodčí,

  • hospitace na minimálně 10 závodních dnech závodů agility v České republice minimálně u pěti různých rozhodčích s doporučujícím hodnocením,

  • úspěšné absolvování závěrečných zkoušek,

  • účast na seminářích rozhodčích, které byly v době přípravy adepta nebo akceptovatelně omluvená neúčast,

  • znalost normativů KAČR,

  • znalost problematiky posuzování agility,

  • znalost základů zdravovědy psa a orientace v organizační struktuře kynologie v České republice.

4.2. Podmínky získání licence R1 rozhodčího

 • posouzení minimálně 30 závodních dnů s posouzením minimálně 150 běhů u alespoň 15 závodních dní,

 • účast na seminářích rozhodčích, které byly v době platnosti jeho R2 licence nebo akceptovatelně omluvená neúčast,

 • znalost normativů KAČR,

 • znalost problematiky posuzování agility,

 • znalost základů zdravovědy psa a orientace v organizační struktuře kynologie v České republice,

 • členství v KAČR,

 • znalost mezinárodního řádu agility FCI,

 • znalost alespoň jednoho komunikačního jazyka FCI (angličtina, němčina, francouzština nebo španělština) na dostatečné úrovni pro posuzování v zahraničí.

4.3. Ztráta licence rozhodčího

Rozhodčí automaticky ztrácí licenci rozhodčího, jestliže během tří po sobě jdoucích kalendářních roků neposoudil žádný závod agility v pozici (hlavního) rozhodčího.

4.4. Odebrání licence rozhodčího

Výkonný výbor KAČR může odebrat licenci rozhodčího agility na základě doporučení Komise rozhodčích.

4.5. Vrácení licence rozhodčího

Byla-li licence rozhodčímu odebrána, může být tato licence opět vrácena Výkonným výborem KAČR, a to nejpozději ve lhůtě do 3 let od jejího odebrání podle bodu 4.4. tohoto řádu.

5. Pomocný rozhodčí

Pomocným rozhodčím může být kterýkoliv rozhodčí s licencí (R1, R2) včetně zahraničních rozhodčích. Oblasti posuzování pomocného rozhodčího pro každou soutěž určí delegovaný (hlavní) rozhodčí a seznámí s nimi pořadatele.

6. Video rozhodčí a video asistent

Video rozhodčím může být kterýkoliv rozhodčí s licencí (R1, R2) včetně zahraničních rozhodčích. Video asistentem může být jakákoliv fyzická osoba splňující požadavky určené Výkonným výborem. Požadavky na video asistenta jsou určeny zvláštní směrnicí.

6.1. Součinnost rozhodčího a video rozhodčího

 • rozhodčí ve spolupráci s video asistentem určí oblast posuzování video rozhodčího, přičemž video rozhodčí nesmí posuzovat odmítnutí, dotek psovoda překážky a dotek psa,

 • video rozhodčí se zapojí do posuzování v těchto případech

  • na žádost rozhodčího,

  • bez žádosti rozhodčího.

6.2. Činnost video rozhodčího na žádost rozhodčího

Rozhodčí smí po doběhu týmu požádat video rozhodčího o zhodnocení posouzení. Video asistent dá k dispozici video rozhodčímu dostupné záběry. Dle rozhodnutí rozhodčího nyní mohou nastat tyto možnosti

 • rozhodčí přenechá změnu/ponechání svého rozhodnutí na video rozhodčím a ten z dostupných záběrů rozhodne,

 • video rozhodčí připraví průkazné záběry rozhodčímu a ten na jejich základě změní/ponechá své rozhodnutí.

Přenechá-li rozhodčí posouzení na video rozhodčím, potom smí startovat další tým. Video rozhodčí v tomto momentě vyhodnotí danou situaci a rozhodne. V opačném případě může další tým vystartovat až v momentě, kdy rozhodčí ukončí své rozhodování na základě videa.

6.3. Činnost video rozhodčího bez žádosti rozhodčího

V případě, že video rozhodčí zhodnotí, že došlo k chybnému vyhodnocení situace rozhodčím, smí ho po dokončení běhu na tuto skutečnost upozornit. Video asistent potom nachystá dostupné záběry dané situace a rozhodčí na jejich základě změní/ponechá své rozhodnutí. Další tým smí vystartovat až v momentě, kdy rozhodčí ukončí své rozhodování na základě videa.

6.4. Činnost video asistenta bez přítomnosti video rozhodčího

V případě, že na závodech není přítomen video rozhodčí, je možné, aby rozhodčí využil asistence video asistenta, vždy se však jedná o pomoc videa na žádost rozhodčího. Video asistent potom nachystá dostupné záběry dané situace a rozhodčí na jejich základě změní/ponechá své rozhodnutí. Rozhodčí nesmí využít videa k přezkoumání odmítnutí, dotyku psovoda překážky a dotyku psa. Další tým smí vystartovat až v momentě, kdy rozhodčí ukončí své rozhodování na základě videa.

6.5. Změny posouzení na základě videa

 • Dojde-li ke změně rozhodnutí na základě videa, musí být zajištěno, aby byla správně výsledková listina,

 • není-li z dostupných záběrů možné rozhodnout o správnosti posouzení dané situace, je ponecháno původní rozhodnutí rozhodčího,

 • dojde-li na základě videa k odvolání diskvalifikace, rozhodčí rozhodne o opakování běhu. Nadále se však započítávají všechny trestné body udělené před diskvalifikací týmu. Při opakování běhu se až do místa diskvalifikace žádné další trestné body nepřipočítávají, ale psovod musí parkur absolvovat podle svých nejlepších schopností. Další trestné body se započítávají až od místa, v němž byl pes původně zastaven.

7. Příprava adeptů na rozhodčí

7.1. Školení adeptů na rozhodčí

Školení adeptů na rozhodčí organizuje Komise rozhodčích po dohodě s Výkonným výborem KAČR. Organizátor v průběhu školení seznámí adepty s rozsahem otázek pro závěrečné testy a průběhem závěrečných zkoušek. Školení je pro adepty na rozhodčí povinné. Komise rozhodčích také může uspořádat vzdělávací semináře pro adepty na rozhodčí.

7.2. Hospitace

Hospitace adepta na rozhodčího probíhá na závodech agility po dohodě s pořadatelem závodu a delegovaným rozhodčím. Hospitace má adeptovi na rozhodčího sloužit k získání potřebných znalostí a dovedností. Pořadatel ani delegovaný rozhodčí nemají povinnost hospitaci umožnit, ale je zde apelováno na jejich porozumění a dobrou vůli.

Pravidla hospitace:

 • adept na rozhodčího delegovanému rozhodčímu předem předloží přípravu a nechá si ji schválit, rozsah a forma přípravy záleží na delegovaném rozhodčím,

 • adept na rozhodčího může po dohodě s delegovaným rozhodčím samostatně posuzovat jakoukoliv soutěž, delegovaný rozhodčí je přesto stále odpovědná za průběh soutěží a kvalitu posuzování, musí ji stále sledovat a má pravomoc kdykoliv rozhodnutí adepta na rozhodčího opravit,

 • po skončení hospitace má delegovaný rozhodčí povinnost vyplnit hospitační list, který adept na rozhodčího předloží,

 • hospitační list odešle adept na rozhodčího do jednoho týdne pověřenému členovi Komise rozhodčích.

7.3. Závěrečné zkoušky adeptů na rozhodčí

 • závěrečné zkoušky organizuje Komise rozhodčích ve spolupráci s Výkonným výborem KAČR,

 • zkušební komise je složena ze zástupců Komise rozhodčích, Výkonného výboru KAČR a Kontrolní a revizní komise,

 • zkoušky se sestávají z teoretické a praktické části.

8. Činnost rozhodčího agility

8.1. Vystupování rozhodčího agility

 • rozhodčí je vždy povinen vystupovat tak, aby to odpovídalo důstojnosti soutěže i vážnosti a důležitosti osoby rozhodčího,

 • rozhodčí nese odpovědnost za úroveň soutěže a garantuje regulérnost celého závodu,

 • je nepřípustné, aby se delegovaný rozhodčí v době soutěže věnoval činnosti, která by mohla narušit regulérnost či průběh závodu,

 • rozhodčí může posuzovat pouze takové závody, na které byl delegován.

8.2. Delegace rozhodčích agility

 • Rozhodčí (včetně případných pomocných rozhodčích a video rozhodčích) pro závody agility pořádané na území České republiky jsou delegováni Výkonným výborem KAČR.

8.3. Posuzování

  • před začátkem soutěží agility je rozhodčí povinen posoudit regulérnost závodu jako celku, posoudit regulérnost terénu, prostředí, překážek atd.,

  • rozhodčí musí poučit pomocníky rozhodčího; rozhodčí může předat pomocníkům nákres parkuru pro jeho postavení, případně může jeho stavbu řídit sám; po jeho postavení a překontrolování musí rozhodčí přeměřit délku tratě a oznámit základní parametry,

 • o parametrech a způsobu stanovení standardního a maximálního času je rozhodčí povinen informovat pořadatele i závodníky,

 • v průběhu posuzování musí rozhodčí přistupovat ke každému týmu shodně a posuzovat všechny stejně přísně,

 • všechna rozhodnutí rozhodčího na závodu, na který byl delegován, jsou nenapadnutelná; jen a pouze rozhodčí má právo své rozhodnutí opravit,

 • rozhodčí má právo překontrolovat výsledkové listiny,

 • rozhodčí se během posuzování musí řídit pravidly platnými pro daný typ závodu, zejména Řadem agility, normativy KAČR a vzít v potaz doporučení uváděná ve směrnici pro rozhodčí (guidelines).

9. Školení rozhodčích

Komise rozhodčích KAČR může rozhodnout o svolání povinného školení rozhodčích, pokud to bude situace vyžadovat. Neúčast rozhodčího na takovém školení je považována za vážný přestupek, pokud není akceptovatelně omluvená.

10. Seznam rozhodčích

Výkonný výbor KAČR má povinnost průběžně zveřejňovat aktualizovaný seznam rozhodčích. V tomto seznamu bude zveřejňován kromě jmen a příjmení rozhodčích také kontakt na ně, charakteristicky e-mailová adresa a telefonní číslo a dále obec, ve které rozhodčí bydlí.

11. Platnost

Tento Řád rozhodčích schválil Výkonný výbor KAČR dne 31.10.2020 a vstoupil v platnost dne 01.11.2020. Tento řád rozhodčích kompletně nahrazuje předchozí.

Nabídka

Generální partner

Brit

Partneři

Renault
HCV
Zero DC
MushGO
Gasso
Hainz
ZACKL SPORT

Budoucí závody

Nejnovější závody

Pardubice - Členská schůze KAČR
20. 11. 2022
Třešť - K.A.T. Cup 2023
27. 05. 2023 - 28. 05. 2023
Třešť - Ztřeštěnky - trojzkoušky
06. 05. 2023
Třešť - Ztřeštěnec - jumpingy
19. 08. 2023
Královice - Svatomartinský závod družstev
11. 11. 2023

Klub agility České republiky

Hlavní nabídka