II. Návrh člena na změnu stanov

Návrh členky paní Marty Gregorové na změn stanov Klubu agility ČR:

Dobrý den,

očekávala jsem, že do dnešního dne obdržím alespoň nějaké připomínky k mnou předloženému návrhu změn stanov Klubu agility (odkaz zde), ale překvapivě se tak nestalo. Neobdržel prosím nějaké připomínky či návrhy na úpravu výbor nebo kontrolní a revizní komise?

Po pečlivém uvážení si dovoluji navrhnout ještě doplnění mého návrhu změn stanov, které jsem předložila dne 5. 11. t.r., a to o jednu další změnu. Tato změna se dotýká ustanovení čl. X odst. 3, které upravuje hlasování členů na členské schůzi. Stávající text tohoto ustanovení stanoví, že hlasovací právo může člen KA vykonávat pouze osobně, což v praxi ve skutečnosti znamená, že není připuštěna možnost zastoupení člena na členské schůzi. Už při sepisování návrhu změn stanov jsem se u tohoto ustanovení zarazila, nebylo mi totiž jasné, proč je až tak striktní, když si vezmeme, jaké vzdálenosti kvůli hlasování na členské schůzi musí mnozí členové spolku urazit, což mnohé může dost limitovat a z účasti na schůzi vyloučit. Nyní se mi však do ruky dostal návrh změn stanov Klubu chovatelů teriérů, jehož jsem rovněž členem, a v nich se mj. navrhuje změnit dosavadní shodný způsob hlasování, jako má nyní Klub agility, a to tak, že se umožňuje, aby člen mohl na členské schůzi zastoupit na základě plné moci jiného člena nebo členy, maximálně však dva. Domnívám se, že tato úprava je logičtější a vstřícnější k členům, kteří se tak mohou domluvit, že se na členskou schůzi místo 3 členů dostaví jen jeden a další dva zastoupí. Toto jistě uvítají ti, co by měli jet z velké dálky nebo z místa hůře dopravně dostupného nebo ti, co mají v době konání členské schůze jiné povinnosti, přesto však chtějí dění ve spolku svým hlasem ovlivnit. Situaci, že by některý člen dal jinému členovi spolku bez rozmyslu plnou moc, aby hlasoval jeho jménem, ale vlastně podle svého, sice úplně vyloučit nelze, ale jistě to budou spíše případy výjimečné. Zájmy zástupce by neměly být pokud možno v rozporu se zájmy zastoupeného. Plná moc musí obsahovat osobní údaje zástupce i zastoupeného a jejich podpisy a prohlášení, že zástupce plnou moc přijímá. Tyto doklady budou nedílnou součástí podkladů k zasedání členské schůze a musí být archivovány a tudíž mohou být kdykoliv odkontrolovatelné. Ostatně kontrolní a revizní komise může prověřit následně dotazem u namátkově vybraných zastoupených členů, zda skutečně plnou moc zástupci dali. Omezení počtu zastoupených členů má za cíl zabránit případnému zneužívání institutu zastoupení při rozhodování na členské schůzi.

Čl. X odst. 3 stanov Klubu agility by tedy nově zněl takto: "3. Člen Klubu agility může na základě písemně udělené plné moci zastoupit na členské schůzi jiného člena nebo členy spolku, maximálně však dva."

Prosím, abyste i s tímto mým návrhem členy Klubu agility seznámili stejným způsobem, jako s předešlým mým návrhem, a to pokud možno co nejdříve.

Děkuji Vám a přeji příjemné podzimní dny!
M. Gregorová

Nabídka

Generální partner

Brit

Partneři

Renault
HCV
Zero DC
MushGO
Gasso
Hainz
ZACKL SPORT

Budoucí závody

Nejnovější závody

Pardubice - Členská schůze KAČR
20. 11. 2022
Třešť - K.A.T. Cup 2023
27. 05. 2023 - 28. 05. 2023
Třešť - Ztřeštěnky - trojzkoušky
06. 05. 2023
Třešť - Ztřeštěnec - jumpingy
19. 08. 2023
Královice - Svatomartinský závod družstev
11. 11. 2023

Klub agility České republiky

Hlavní nabídka